kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > Archiwum

Archiwum

Zapytanie ofertowe - Realizacja szkoleń i
kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych
Projektu Systemowego pod nazwą „Aktywizacja
społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z
gminy Zawichost
 Zapytanie ofertowe - do pobrania

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Ewa Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2012-07-12 12:03:36 | Data modyfikacji: 2013-05-08 10:39:01.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI WARSZTATÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO,
INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO
 POBIERZ ZAPROSZENIE>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-03-07 12:15:17 | Data modyfikacji: 2015-04-01 14:04:21.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI WARSZTATÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH
 POBIERZ ZAPROSZENIE>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-03-07 12:16:34 | Data modyfikacji: 2015-04-01 14:04:06.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI WARSZTATÓW Z ZAKRESU PARTYCYPACJI
OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM
 Przeprowadzenie WARSZTATÓW Z ZAKRESU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-05-08 10:30:12 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:13:02.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na
stanowisko:ASYSTENTA RODZINY
 Dokumenty aplikacyjna do pobrania

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:03:38 | Data modyfikacji: 2015-04-01 14:03:56.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI WARSZTATÓW Z ZAKRESU GODZENIA
OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z ŻYCIEM RODZINNYM
 Przeprowadzenie WARSZTATÓW Z ZAKRESU GODZENIA OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z ŻYCIEM RODZINNYM

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-05-08 10:32:26 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:12:45.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W
PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH
 Przeprowadzenie zajęć informatycznych

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-05-08 10:34:05 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:12:35.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2014 r.

Okres zatrudnienia: 5 maj 2014 – 31.12.2014r.   

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 

 2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną 

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

 

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną 

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 12:00 a 2100. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

 

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny           

! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: 

            “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

i) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

            Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

 

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy  Społecznej w Zawichoście  ul. Żeromskiego 50 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

  7.Termin i sposób składania ofert:

 

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ul Żeromskiego 50 pokój nr 21 lub pocztą na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Żeromskiego 50

27-630 Zawichost

 

 w terminie  do dnia  29 kwietnia 2014

 

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15:00

         ! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym  wyżej terminie  

 

n i e   b ę d ą   r o z p a t r y w a n e.

 

         O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy  informacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście  ul. Żeromskiego 50 , Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych  Gminy Zawichost www.jo.zawichost.pl stronie internetowej ośrodka www.zawichost.opsinfo.pl

 

Zawichost dn 15.04.2014                     

 

 Asystent rodziny.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2014-04-15 14:29:19 | Data modyfikacji: 2015-04-01 14:03:43.

Zawichost 1.07.2013r. INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 24 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-080/13 Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-010/08. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedz na zadane pytanie i modyfikuje zapisy SIWZ; 1. w specyfikacji pisze że można składać oferty częściowe , - 4 zadania , proszę o wyjaśnienie co zawiera zadanie nr 1 nr 2 nr 3 nr 4- jakie szkolenia są zawarte w poszczególnych zadaniach. Odp. W pkt 4 wkradł się błąd powinno być zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 2. czy startując do tych kilku szkoleń musimy wypełniać oddzielnie załączniki na każde szkolenie czy wszystko na jednym - np, wykaz kadry , wykaz narzędzi, wykaz wykonanych usług, odp. Wypełniamy na wszystkie szkolenia np. wykaz kadry , wykaz narzędzi , wykaz wykonanych usług 3.czy jako informację o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej dopuszczacie Państwo potwierdzenie z salda rachunku bankowego z dnia 6 czerwca 2013 Odp. tak Modyfikacja SIWZ; Pkt. 4 SIWZ po udzielonej odpowiedzi przyjmuje nowe brzmienie o treści : 4. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Pkt 7.2.4. SIWZ po udzielonej odpowiedzi w części sytuacji ekonomicznej i finansowej przyjmuje nowe brzmienie o treści : 7.2.4.1 Opłaconą polisę, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 50 000 PLN Zmiana terminu składania ofert W związku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ mając na względzie treść artr.38 ust.6 ustawy Pzp zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.07.2013r. godz.8.45

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-06-25 19:52:18 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:12:22.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dot. postępowania na  w zakresie  organizacji i przeprowadzenia szkoleń    dla 24 uczestników projektu  pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-080/13 Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-010/08. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  zamieszkałych na terenie  Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowe

 wiecej>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-07-15 12:59:11 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:12:10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zawichost: Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 24 uczestników projektu pod nazwą Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu POKL07 01 01 26 080/13 Nr umowy UDA POKL 07 01 01 26 010 08 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7 1 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 143505 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Stefana Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8364-219, faks 0-15 8364-051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 24 uczestników projektu pod nazwą Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu POKL07 01 01 26 080/13 Nr umowy UDA POKL 07 01 01 26 010 08 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7 1 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie n/w szkoleń I Szkolenia przeznaczone dla 4 osób pełnoletnich 1 Szkolenie Fryzjer dla 1 osoby zamieszkałej Zawichost Wymiar 40 godzin 2 Szkolenie Carving z elementami cateringu organizacja przyjęć okolicznościowych dla 1 osoby zamieszkałej Linów Wymiar 60 godzin 3 Szkolenie grafika komputerowa dla 1 osoby zamieszkałej Linów Wymiar 40 godzin 4 Szkolenie autoCAD stopień podstawowy i średniozaawansowany dla 1 osoby zamieszkałej Zawichost Wymiar 40 godzin II Kursy zawodowe przeznaczone dla 20 osób pełnoletnich 1Kurs zawodowy Operator koparko ładowarek w zakresie III klasy uprawnień dla 3 osób zamieszkałych Zawichost 1 osoba Linów 1 osoba Piotrowice 1 osoba Wymiar 202 godziny 2 Kurs zawodowy sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych dla 2 osób zamieszkałych Czyżów Szlachecki Wymiar 100 godzin 3 Kurs zawodowy Kurs prawa jazdy kat B dla 5 osób zamieszkałych Czyżów Plebański 1 osoba Czyżów Szlachecki 1 osoba Zawichost 2 osoby Dziurów 1 osoba Wymiar 60 godzin 4 Kurs zawodowy Kurs prawa jazdy kat C i przewóz rzeczy dla 5 osób zamieszkałych Zawichost 1 osoba Czyżów Szlachecki 2 osoby Józefków 1 osoba, Linów 1 osoba kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy w wymiarze 280 godzin dla 1 osoby poniżej 21 roku życia zamieszkałych Linów 5 Kurs zawodowy Kurs prawa jazdy kat C E dla 1 osoby zamieszkałej Linów Wymiar 45 godzin 6 Kurs zawodowy szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy C C1 C E C1 E kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy w wymiarze 140 godzin dla 1 osób Zawichost 3 osoby 7 Kurs zawodowy szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy D D1 D E, D1 E kwalifikacja wstępna na przewóz osób dla 1 osoby zamieszkałej Józefków Wymiar 140 godzin.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 7 Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7 1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki jeżeli będzie 7 1 1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ 7 1 2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert 7 2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy złożą oświadczenie z art 22 ust 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki dotyczące 7 21 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Na potwierdzenie należy złożyć Oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności zakresie objętym niniejszym zamówieniem

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał Szkolenia co najmniej trzy szkolenia z zakresu Fryzjer co najmniej trzy szkolenia z zakresu Carving z elementami cateringu organizacja przyjęć okolicznościowych co najmniej trzy szkolenia z zakresu grafika komputerowa co najmniej trzy szkolenia z zakresu Obsługa programu autocad Kursy zawodowe co najmniej trzy szkolenia Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy co najmniej trzy szkolenia sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych co najmniej trzy szkolenia Kurs prawa jazdy kat B dla 5 osób co najmniej trzy szkolenia Kurs prawa jazdy kat C i przewóz rzeczy co najmniej trzy szkolenia Kurs prawa jazdy kat C E co najmniej trzy szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy: C C1 CE C1 E kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy w wymiarze i kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy co najmniej trzy szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy D D1 DE D1E kwalifikacja wstępna na przewóz osób Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dowód że usługi zostały wykonane należycie 1 Dowodami, o których mowa wyżej są poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w lit a c w miejsce poświadczeń o których mowa w lita dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, określone w § 1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz U Nr 226 poz 1817 2 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie o którym mowa w ust 1 zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 14 W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit b oraz pkt 2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć 7 2 3 1 wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz musi zawierać informacje w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać 1 Fryzjer 1 gabinet fryzjerski 2 Carving z elementami cateringu organizacja przyjęć okolicznościowych Zestaw do prezentacji multimedialnych projektor multimedialny laptop ekran wizualizer Przybory używane do carvingu temperówki do warzyw tarka na słupki obierki metalowe noże z różnymi ostrzami karbowany, do wydrążania owoców itp 1kpl 3 grafika komputerowa Stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu 4 autoCAD stopień podstawowy i średniozaawansowany Stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu 5 Operator koparko ładowarek w zakresie III klasy uprawnień Sala wykładowa plac manewrowy przystosowany do realizacji zajęć praktycznych 1 sprawna technicznie koparko ładowarka III kl 6 Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej Stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu Należy zapewnić rożne rodzaje kas fiskalnych w łącznej ilości 5 szt 7 Prawo jazdy kat B dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią infrastrukturą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców Dopuszcza się dowolny model samochodu przystosowany do zajęć praktycznych pod warunkiem, że minimum 50% godzin zostanie zrealizowanych na modelach używanych do egzaminu państwowego przez WORD 8 Prawo jazdy kat C przewóz rzeczy dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią infrastrukturą określoną w art 28 ust 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców Dopuszcza się dowolny model samochodu przystosowany do zajęć praktycznych pod warunkiem, że minimum 50% godzin zostanie zrealizowanych na modelach używanych do egzaminu państwowego przez WORD 9 Prawo jazdy kat C E dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią infrastrukturą określoną w art 28 ust 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców Dopuszcza się dowolny model samochodu przystosowany do zajęć praktycznych pod warunkiem, że minimum 50% godzin zostanie zrealizowanych na modelach używanych do egzaminu państwowego przez WORD 10 Przewóz rzeczy do kategorii prawa jazdy C C1 CE C1E dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią infrastrukturą określoną w art 28 ust 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz w rozdziale drugim i trzecim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Dz U z 2010r nr 53 poz 314 z późn zm 11 Przewóz osób do kategorii prawa jazdy D D1 DE D1 E dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią infrastrukturą określoną w art 28 ust 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz w rozdziale drugim i trzecim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz U z 2010r nr 53 poz 314 zpóźn zm Ogólny wymóg dysponowania salami do prowadzenia zajęć na szkoleniach został określony w warunkach ogólnych i w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu informacje takie jak adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania oraz informację, że sala spełnia warunki do szkolenia osób zgodnie z zasadami sanitarnymi i ppoż Sale dydaktyczne powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy tj w miejsca siedzące ławki stoliki sprzęt audiowizualny flipchart tablice szkolne lub magnetyczne Wykonawca jeżeli nie posiada własnej bazy lokalowej jest zobowiązany przedłożyć na dwa dni przed podpisaniem umowy dokument np umowa najmu że będzie dysponował lokalem przez cały okres realizacji zamówienia bez ograniczeń

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 7 2 3 2 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami Osoby przedstawione w wykazie muszą wykazać się doświadczeniem zapewniającym pełną realizację tematyki zawartej w programie szkoleń Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 Fryzjer 1 osoba posiadająca wykształcenie min średnie w zawodzie oraz tytuł mistrza w zawodzie fryzjer i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu fryzjer nabytym w ciągu ostatnich 3 lat musi posiadać uprawnienia pedagogiczne 2 Carving z elementami cateringu organizacja przyjęć okolicznościowych 1 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń Carving z elementami cateringu organizacja przyjęć okolicznościowych nabytym w ciągu ostatnich 3 lat musi posiadać przygotowanie pedagogiczne 3 grafika komputerowa Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danym szkoleniu muszą wynikać z wykształcenia albo doświadczenia w zakresie przedmiotowym podanym w SIWZ 4 autoCAD stopień podstawowy i średniozaawansowany 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie z zakresu informatyki doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z ww zakresu musi posiadać uprawnienia pedagogiczne 5 Operator koparko ładowarek w zakresie III klasy uprawnień 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu Operator koparko ładowarki nabytym w ciągu ostatnich 3 lat Minimum dwie osoby muszą posiadać wykształcenie co najmniej wyższe i przygotowanie pedagogiczne 6 Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie z zakresu informatyki, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z w w zakresu 1 osoba posiadająca min średnie wykształcenie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi kas fiskalnych Jedna z wymienionych osób musi posiadać uprawnienia pedagogiczne 7 Prawo jazdy kat B 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach samochodowych kat B 1 osoba, która: zgodnie z art 33 ust 1 ww ustawy o kierujących pojazdami spełnia niezbędne warunki i posiada wpis do ewidencji instruktorów a także posiada doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 200 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi 1 osoba która zgodnie z art 26 ust 5 pkt 3 ww ustawy o kierujących pojazdami i art 8 ust 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz U z 2006 r Nr 191 poz 1410 z późn zm.) jest uprawniona do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 8 Prawo jazdy kat C przewóz rzeczy 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach samochodowych kat C przewóz rzeczy 1 osobą która zgodnie z art 33 ust 1 ww ustawy o kierujących pojazdami spełnia niezbędne warunki i posiada wpis do ewidencji instruktorów, a także posiada doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 200 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi 1 osobą, która zgodnie z art 26 ust 5 pkt 3 ww ustawy o kierujących pojazdami i art 8 ust 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz U z 2006 r Nr 191 poz 1410 z późn zm) jest uprawniona do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 9 Prawo jazdy kat C E 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach samochodowych kat C E 1 osobą która zgodnie z art 33 ust 1 ww ustawy o kierujących pojazdami spełnia niezbędne warunki i posiada wpis do ewidencji instruktorów a także posiada doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 200 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi 1 osobą która zgodnie z art 26 ust 5 pkt 3 ww ustawy o kierujących pojazdami i art 8 ust 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz U z 2006 r Nr 191 poz 1410 z późn zm jest uprawniona do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 10 Przewóz rzeczy do kategorii prawa jazdy C C1 CE C1 E 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy C C1 C E C1 E 1 osobą która zgodnie z art 33 ust 1 ww ustawy o kierujących pojazdami spełnia niezbędne warunki i posiada wpis do ewidencji instruktorów a także posiada doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 200 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi 1 osobą która zgodnie z art 26 ust 5 pkt 3 ww ustawy o kierujących pojazdami i art 8 ust 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz U z 2006 r Nr 191 poz 1410 z późn zm jest uprawniona do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 11 Przewóz osób do kategorii prawa jazdy D D1 DE D1 E 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych do kategorii prawa jazdy D D1 DE D1 E 1 osobą która zgodnie z art 33 ust 1 ww ustawy o kierujących pojazdami spełnia niezbędne warunki i posiada wpis do ewidencji instruktorów, a także posiada doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia co najmniej 200 godzin zegarowych praktycznej nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi 1 osobą która zgodnie z art 26 ust 5 pkt 3 ww ustawy o kierujących pojazdami i art 8 ust 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz U z 2006 r Nr 191 poz 1410 z późn zm jest uprawniona do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 PLN Uwaga Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji o której mowa w pkt 7 2 4 dotyczącej tych podmiotów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jo.zawichost.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.jo.zawichost.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 08:45, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul Żeromskiego 50 pok Nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:59:22 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:11:43.
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na sługę w zakresie  organizacji i przeprowadzenia szkoleń    dla 24 uczestników projektu  pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-080/13 Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-010/08. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  zamieszkałych na terenie  Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej    

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-07-23 11:16:46 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:11:25.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014OPS-2/02/14                                                              Zawichost dn 18.07.2014


 


                                                                                  Wszyscy wykonawcy


 Dotyczy  zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014


Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl,  oraz www.jo.zawichost.pl  , jak również przesłano do Państwa  wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.


Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.


 


                                                                                              Ewa Kwiatkowska


                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


                                                                                              w Zawichoście

 Dokumenty do pobrania>>>

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2014-07-16 10:36:45 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:11:15.
Data wprowadzenia: 2014-07-16 10:36:45
Data modyfikacji: 2015-04-29 09:11:15
Opublikowane przez: .... ...
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl