kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

 

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

Miasto i Gmina Zawichost - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zwana dalej OPS, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

I. Cel projektu

Celem realizacji projektu będą kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych ubóstwem lub doświadczających wykluczenia społecznego.

II. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Zawichost, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
Planowany czas realizacji projektu max. 24 miesiące.

III. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa:

W ramach partnerstwa przewiduje się podjęcie następujących działań:
1. Wspólne opracowanie przez lidera i partnera szczegółowej koncepcji projektu z podziałem na zadania oraz stworzenie wniosku aplikacyjnego.
2. Stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, przy współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka.
3. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem jest:
a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna),
b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa),
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
4. Do w/w usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:
a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

IV. Forma prawna Partnera:

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Zawichost - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście liderem partnerstwa, a partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze niniejszego konkursu, będącym instytucją rynku pracy (wynika z wytycznych CT9).
Preferowany jest podmiot ekonomii społecznej (PES) (podmiot, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Wybór podmiotu ekonomii społecznej jako partnera ośrodka pomocy społecznej jest zgodny z kryterium dostępu, które mówi o rekomendacji partnerstw OPS z PES.

V. Wymagania wobec Partnera

O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt IV Ogłoszenia, który spełnia następujące wymagania:
1. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Przedmiot jego działalności jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa.
3. Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert- min. 5 lat.
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym lub zbliżonym do celów i zakresu tematycznego partnerstwa, w tym:
- zrealizował przez ostatnie 2 lata min.1 projekt w ramach RPO WŚ zakładający efektywność zatrudnieniową i osiągnął zakładane wskaźniki,
- zrealizował z sukcesem min. 1 projekt dofinansowany w ramach EFS na kwotę min. 1 000 000 zł w ciągu ostatnich trzech lat.
5. Posiada odpowiedni potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny zapewniający sprawną realizację działań, wchodzących w skład zakresu tematycznego partnerstwa.
6. Posiada gotowość do wniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do otrzymanego dofinansowania na realizowane przez siebie w ramach projektu zadania (całkowity wkład własny do projektu stanowi 15% wartości projektu).
7. Dysponuje bazą lokalową i techniczną, dostosowaną potrzeb osób niepełnosprawnych w odległości do 50 km od siedziby Miasta i Gminy Zawichost.

VI. Oferta składana przez potencjalnego partnera powinna zawierać:

1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełną nazwę instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji.
2. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane
z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe oraz procentowy wkład własny).
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów partnerskich o podobnym lub zbliżonym charakterze, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej (referencje od partnera projektu).
4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową potencjalnego Partnera na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

VII. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
3. Aktualny statut podmiotu.
4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych.
5. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczenia w realizacji podobnych projektów jako partner w projektach.
6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

VIII. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 7 stycznia 2019 r. (do godz. 15.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym”.
Ofertę można złożyć osobiście w biurze OPS w godz. 7.00- 15.00 (poniedziałek - piątek) lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50 , 27-630 Zawichost
Osoba do kontaktu: Ewa Kwiatkowska, tel. 15 836 42 19
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do OPS.
Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1.Złożenia po terminie.
2.Wycofania przez oferenta.

IX. Kryteria wyboru oferty

1.Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa- max. 5 pkt.
2.Potencjalny partner jest podmiotem ekonomii społecznej – 10 pkt.
3.Potencjalny oferent jest instytucją rynku pracy- 5 pkt.
4.Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, finansowe i organizacyjne, dotyczące wkładu własnego) - max. 20 pkt.
5.Doświadczenie w realizacji zadań, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zbieżnych z celem głównym projektu - max. 10 pkt.
6.Posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego- 10 pkt.

X. Procedura wyboru partnera

1. Złożone oferty będą oceniane od względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika OPS.
2. Decyzję o wyborze jednego partnera podejmie Kierownik OPS na podstawie propozycji Komisji Konkursowej.
2. Informacja dotycząca wyboru partnera zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej OPS: www.jo.zawichost.pl oraz na stronie internetowej OPS Zawichost: www.zawichost.opsinfo.pl
3. Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.
4. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert.
5. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, w terminie 2 dni kalendarzowych od daty wpływu.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury na partnera.
7. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej OPS: www.jo.zawichost.pl oraz na stronie internetowej OPS Zawichost: www.zawichost.opsinfo.pl

XI. Informacje dodatkowe

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert, negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zamiany trybu naboru projektów z pozakonkursowego na konkursowy.Ewa Kwiatkowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście

Dołączone pliki:

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-12-17 18:05:27 | Data modyfikacji: 2018-12-17 18:09:39.
 Nowe kryteria w świadczeniach rodzinnych

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2012-10-25 14:53:55 | Data modyfikacji: 2018-12-17 18:09:39.
INFORMACJA

 


Firma usługowo – Handlowa „Wiraż” prowadzi rekrutację do projektu Pt „ Zawód kierowcy gwarancja konkurencyjności” w ramach priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. 


Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat , długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat sandomierski.


W ramach projektu jest oferowane: doradztwo zawodowe, prawo jazdy kat C, C+E, kwalifikacja wstępna, kurs ADR. Opłacane będzie pierwsze podejście do egzaminu


 


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 


Tel (0-17) 5836884 lub 512-253-423


 

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2014-05-07 09:17:22 | Data modyfikacji: 2014-05-07 09:17:58.
Informacja dotycząca dożywianiaOśrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie   dożywiania  dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli.


W tej sprawie należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście , oraz dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających  wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np. :


1. zaświadczenie o wysokości  dochodu od pracodawcy


2.odcinek renty lub emerytury , lub kserokopię ostatniej decyzji


3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego


4. kserokopie  decyzji  ze świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych


Zgodnie z  obowiązującymi przepisami  prawo do pomocy w formie dożywiania przysługuje jeżeli dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza 684 zł netto


W przypadku przekraczającego dochodu  na osobę w rodzinie dziecko może być objęte dożywianiem na wniosek dyrektora placówki tj szkoły / przedszkola.

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-01-21 22:43:47 | Data modyfikacji: 2014-05-07 09:17:58.
Karta Dużej Rodziny.

Karta dużej rodziny


Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost  informuje, iż od 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Składając wniosek należy okazać:

  • w przypadku rodzica – dokument tożsamości,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej (tj. skrócony odpis aktu urodzenia),
  • w przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument tożsamości oraz zaświadczenie ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
  • w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – dokument tożsamości oraz orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w  Zawichoście
ul. Żeromskiego 50 pok. nr 21
27-630 Zawichost

pokój nr 21 (pani Ewa Kwiatkowska i pan Piotr Zawada)

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, bez względu na dochód.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54×85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internatowej : www.rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do Ośrodka. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

 kartawniosek.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2014-09-23 10:15:25 | Data modyfikacji: 2014-05-07 09:17:58.
Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w
projekcie systemowym Aktywizacja społeczno-
zawodowa w gminie Zawichost

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

Projekt realizowany będzie w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób i rodzin z gminy Zawichost korzystających z pomocy społecznej w szczególności z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, bezradności poprzez realizacje działań  umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej,

Grupa docelowa projektu to  10 osób w tym 3 kobiety 7 mężczyzn

Do udziału w projekcie  mogą ubiegać się osoby spełniający  następujące kryteria:

Kryteria podstawowe

  1. Zamieszkiwanie na terenie gminy Zawichost
  2. . wiek aktywności zawodowej
  3. brak zatrudnienia

 Kryteria dodatkowe  w przypadku w

1          korzystanie z pomocy społecznej

2          pozostawanie bez pracy powyżej  12 miesięcy

3          niepełnosprawność

4          W ramach  działań projektowych proponujemy

1        zajęcia z doradztwa zawodowego

2        warsztaty z zakresu edukacji społecznej

3        poradnictwo socjalne

4        szkolenia zawodowe zgodne  z indywidualnymi zainteresowaniami  beneficjenta

 

osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 15 83-64-219

Rekrutacja  trwać będzie  do dnia  31.03.2015

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście lub na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl w zakładce aktualności

 

 

                                                                                                   Kierownik  OPS

                                                                                                   Ewa Kwiatkowska

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”

 ulotka projektu 2014.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-03-11 11:32:37 | Data modyfikacji: 2015-03-12 11:40:48.
INFORMACJA

W związku ze zmianą kryteriów dochodowych od 1 października 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że do dnia 15 listopada 2015 roku można składać wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 podprogram 2015r. Wnioski należy składać w dni robocze od 7:00 do 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50 pokój nr 20. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby lub rodziny, których dochód miesięczny netto na jedną osobę nie przekracza:


 a) 951zł netto dla osoby samotnie gospodarującej


 b) 771zł netto na 1 osobę w rodzinie.


Kierownik OPS


 Ewa Kwiatkowska

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-05-12 18:20:37 | Data modyfikacji: 2015-10-29 22:28:38.
Informacja Kierownika OPS w Zawichoście o dniu
wolnym od pracy.

 


Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-12-22 13:05:45 | Data modyfikacji: 2015-12-22 13:44:14.


INFORMACJA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że od dnia 16 marca 2016r. wydawane będą wnioski na świadczenia wychowawcze (500+). Wnioski o świadczenia wychowawcze można będzie składać od dnia 1 kwietnia 2016r. w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet wykorzystując bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno- usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz  niezależnie  od centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego - przez ePUAP na elektroniczną  platformę usług administracji publicznej (elektroniczne skrzynki podawcze - ESP).


Informujemy również, że  istnieje możliwość pobrania wniosku  wraz z załącznikami ze strony internetowej:


1.   jo.zawichost.pl


2.   www.zawichost.opsinfo.pl

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:21:11 | Data modyfikacji: 2016-03-15 09:32:10.

Zobacz:
 Rodzina 500+ .  VI Edycja Projektu Systemowego .  Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:21:11
Data modyfikacji: 2016-03-15 09:32:10
Opublikowane przez: .... ...
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl