kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > RODO

RODO

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1)informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost.
2) Kontakt z Panią Beatą Woroszyło - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: beata.woroszylo@zeto.lublin.pl .


3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Odbiorcami Pana/Panidanych osobowych będą wyłącznie:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw;
• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście. Przy czym podanie danych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:15:51 | Data modyfikacji: 2021-04-23 11:24:31.
Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:15:51
Data modyfikacji: 2021-04-23 11:24:31
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl