kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Zawichost: www.zawichost.pl
 > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, jako zapraszający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Zakup dobrej jakości, oszczędnego i łatwego w eksploatacji gazowego pieca grzewczego wraz z jego podzespołami oraz montażem i przystosowaniem do warunków technicznych budynku Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim

Celem dialogu jest udzielenie pełnej informacji: w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kalkulacji kosztów, określenia warunków umowy przed wszczęciem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

·         Informacje dla uczestnika dialogu

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących

przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji Projektu. Jest zezwoleniem
narozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie
zestrony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego
niebędzie naruszało praw osób trzecich.

 

Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na

wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania

zamówień publicznych.

 

W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym

przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim. Jeżeli Uczestnik dialogu posługuje
sięjęzykiem obcym, winien zapewnić tłumacza.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu

cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu

konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór

partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, ani na wybór

koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie

bez podania przyczyn.

 

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, ojakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty

budowlane lub usługi.

 

·         Warunki uczestnictwa w dialogu:

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty świadczące usługi polegające na

sprzedaży urządzeń grzewczych i modernizacji kotłowni wraz z niezbędnymi urządzeniami
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego.

Podmiot mający zamiar startować w przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi miejsca którego będzie dotyczył dialog

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu złożą pisemny wniosek o dopuszczenie
do udziału w dialogu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Dialogu Technicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost  do dnia 12.08.2013r.

·         Informacja o sposobie porozumiewania się:

Wnioski i informacje zapraszający i uczestnicy przekazują pisemnie w następujących formach:

·         -elektronicznie: szkolaczyzow@op.pl

" target=_new>normal">szkolaczyzow@op.pl

·         - telefonicznie: (15) 8- 355-116

·         - za pośrednictwem poczty: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim,
27- 630 Zawichost

·         Miejsce prowadzenie dialogu

Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie zapraszającego:

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50

odrębnie z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w dialogu. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem
lub elektronicznie - na adres wskazany we wniosku.

·         Informacje dodatkowe

1.Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2. Uczestnik dialogu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi budynku Szkoły Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim.

3.Uczestnik dialogu zobowiązany jest przedstawić koszty rocznej eksploatacji urządzenia.

4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

/-/ Tomasz Siwek

 

 

Opublikowane przez: ....... ........ | Data wprowadzenia: 2013-08-06 08:29:37 | Data modyfikacji: 2013-08-06 08:31:17.
 Regulamin dialogu technicznego

Opublikowane przez: ....... ........ | Data wprowadzenia: 2013-08-06 08:32:29 | Data modyfikacji: 2013-08-06 08:31:17.
 Wniosek

Opublikowane przez: ....... ........ | Data wprowadzenia: 2013-08-06 08:33:39 | Data modyfikacji: 2013-08-06 08:31:17.
Data wprowadzenia: 2013-08-06 08:33:39
Opublikowane przez: ....... ........
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez Gminę Zawichost
ul. ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
Burmistrz Gminy
Katarzyna Kondziołka
Kontakt:
Tel: (+48 (15) 836-41-15
Fax: (+48 (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl